ཉིན་རེའི་གཏམ་དཔེ། | 每日一句藏地谚语(山顶若不落雪...)&藏历

发表于 讨论求助 2023-05-10 14:56:27米拉日巴尊者|洛珠作品


藏文:

ལ་ལ་ཁ་བ་མེད་ན།   ཀླུང་ལ་བ་མོ་ཡོང་དོན་མེད།


藏文音译:

La la ka wa mei na , long la pa mu yong tun mei.


中文:

山顶若不落雪,谷里怎会下霜。


拼音:


shan ding ruo bu luo xue , gu li zen hui xia shuang .本周录音的雪堆白天使:洛珠


洛珠出生在那曲地区一个牧民大家庭。有五个哥哥,出生后不久母亲便即去世,继母生了四个妹妹。洛珠是他母亲最小的孩子,他不擅长放牧,丢过几只羊;也不擅长挖虫草,哥哥们最多一天能挖到二十几只,他却一只也挖不到。好在他学习还好,念书也很努力。


在十一岁时,洛珠来到拉萨。和在羊日岗寺里修行的叔叔一起生活,并在附近的小学就读。在寺院里的僧人叔叔和所有的家长一样,经常告诫他要听老师话,好好学习,也会给他讲关于藏族历史和活佛的事迹。因此他对故事很感兴趣,想把它们都写出来。再译成汉语和英语,让所有人都看到。


2012年3月经过活佛帕罗仁波切推荐,他来到西藏雪堆白传统手工艺学校,师从嘎玛噶赤画派传人嘎玛旦增老师,学习唐卡绘画。


2016年8月,洛珠随宋明老师去广州图书馆参加展览。这次出行于他充满新鲜感。前来参观展览的人们,对他和他的作品很感兴趣,问了他许多问题,从“画的是什么佛像”到“画上的其他人物/物品有什么寓意?”有些他答得上来,其他的虽然知道,却说不个所以然来。他因此意识到自己的不足,想更努力学习汉语,将自己所知道的表达给别人。


在广州时,他可以和远在西藏那曲的父亲视频对话,父亲直接看到了他在广州图书馆的展览和参观展览的人群,这是他从来没有想过的事。他在图书馆里看到很多对他学习绘制唐卡很有帮助的书,不过不能外借,但他都拍了照片。 

“洛珠”在藏语里意为“龙树菩萨”,。洛珠认为他所做的要对得起他的名字。出师之后,他想继续留在学校,帮助后进的学生。他还想写一本关于唐卡历史和如何学习绘制唐卡的书。“不是为了得到回报,只是想能帮助到别人。”

 

洛珠在朋友圈里发过一条状态:“菩萨是心灵勇士的意思,他的勇敢在于粉碎了自我的整个轮回之后。为你,再次回到轮回。”


今日藏历


发表
26906人 签到看排名